Polityka prywatności

 

  1. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (nr zgłoszenia).

 

  1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

 

  1. Osoby fizyczne, które nie prowadzą w ramach Serwisu działalności gospodarczej, w celu rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny, podając: swoje imię i nazwisko, ewentualnie adres dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, nazwę, pod jaką osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasło. Osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, w celu rejestracji powinna podać: nazwę, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasło, a także imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

 

  1. Użytkownicy mają prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo usunąć swoje dane osobowe z bazy danych Serwisu. W tym celu winien wysłać na adres email Serwisu stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

  1. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (za wyrażoną zgodą) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu, a także do pozostałych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Administrator udostępnia dane osobowe Sprzedającym w celach związanych z realizacją transakcji - wysyłki Towaru. Sprzedającemu udostępniane są tylko takie dane jak: imię i nazwisko Kupującego i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu. Dane te są przesyłane do Użytkownika, który był Sprzedającymi, za pomocą poczty elektronicznej i/lub stosownej informacji na Koncie Sprzedającego.

 

  1. Administrator może udostępniać dane Użytkowników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim może nastąpić w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.

 

  1. Administrator wykorzystuje zbierane w trakcie połączeń internetowych adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy te służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator stosuje pliki cookies zgodnie z art. 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.